Beleidsplan

Met het beleidsplan geven wij als CVE, een aanzet om Ens
voor de toekomst leefbaar te houden.

Een beleidsplan schrijven vergt inzicht en kennis van zaken voor wat betreft planologie, sociologie, stedenbouwkunde, gemeentelijk beleid, provinciaal beleid, landsbeleid, Europese richtlijnen en zo kun je nog wel even door gaan. Zeer complex dus. Maar soms kan gewoon boerenverstand wel net zo praktisch zijn, wordt wel eens gesteld. Is dat wel zo?

Veel boeren weten het ook niet meer en kiezen voor een andere invulling van hun bestaan, met of zonder landbouw. Een boer is tegenwoordig een agrarische ondernemer die tegen wereldmarktprijzen zijn product moet slijten en absoluut niet meer het predicaat ”rijke boer” verdient waarop een groot deel van de plaatselijke middenstand op draaide. Middenstand is een achterhaald woord, net zo goed dat de dokter en de bovenmeester niet meer als de notabelen van het dorp worden gezien. We zijn meer elkaars gelijke geworden en dat is beter. We sporten met en tegen iedereen. Sport verbroedert wel degelijk en kan voor veel gezelligheid zorgen.

Een gezelliger dorp

Gezelligheid moet gemaakt worden door de mensen en voor mensen. De omstandigheden kunnen daaraan bijdragen. We kunnen alleen de omstandigheden aanpassen of verbeteren. Over Ens kon je zeggen dat we eigenlijk geen mooi centrum hadden zoals die er is in oude brinkdorpen wel is, denk aan oude bomen en plaatsen waar men elkaar treft, men kan zitten en waar kinderen kunnen spelen. In 2012 is het centrum van Ens helemaal op de schop gegaan en is het plein veranderd van een parkeer- en busplein naar een verblijfsgebied waar deze eigenschappen wel aanwezig zijn. Het thema is “ Het regent bloemen in Ens”, overal op het plein zijn nu bloemen te vinden enerzijds in de betrating anderzijds in bloeiende perken en bomen. Ook van de plaatselijke middenstand mag verwacht worden dat zij hun winkelpanden blijven moderniseren en aanpassen aan de eisen des tijds om het dorp een fleurig aanzien te geven. Aan de bewoners is het nu om door het jaar heen activiteiten op het plein te organiseren.

Bereikbaarheid Ens

Ens is gelegen aan de N50 welke de laatste jaren deels is opgewaardeerd naar een 2 x 2 baans autoweg met een nieuwe brug bij Ramspol. In 2014 zal het traject tussen Ens en Emmeloord ook een 2 x 2 baans autoweg worden met op- en afritten bij de Bomenweg. Hiermee komt Ens te liggen aan een belangrijke doorgaande route. Ook zal in 2014 een nieuw ontsluitingsweg naar het industrieterrein worden aangelegd met een nieuwe brug over het kanaal. Daarmee krijgt het 14 ha grote industrieterrein een prima ligging. Ens heeft geen behoefte aan een noordelijke rondweg dat zou ten koste gaan van de levendigheid in het centrum. Immers de vernieuwde doorgaande weg, De Baan, kan de verkeersdrukte gemakkelijk aan. Voor onze winkeliers is het belangrijk dat passanten even snel een paar boodschappen moeten kunnen blijven doen op weg naar hun bestemming.

Parkeerruimte centrum

Bij de realisatie van het nieuwe centrum zijn er bij de supermarkt 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd en voor de winkels ook nog 9 stuks. Zodat de noodzaak om op het plein zelf te parkeren minder is geworden. In 2014 zal er nabij de N50 een carpoolplaats worden aangelegd, zodat de huidige carpoolers daar hun auto kunnen parkeren. Op het nieuwe plein is voldoende ruimte voor de weekmarkt en andere kramen zoals een visboer.

Glastuinbouwgebied

De glastuinbouw is in Ens een van de belangrijkste werkgevers. De bedrijven breiden nog steeds uit dus moet er voldoende mogelijkheden zijn om geschikte grond te verwerven. Daarom zou de CVE graag een uitbreiding van het gebied zien naar de oostkant van de Drietorensweg. De grote bedrijvigheid zorgt echter voor een dusdanig groot aanbod van vrachtverkeer dat daar ook een oplossing voor gevonden moet worden. Ondertussen is de Enserdwarsweg aangelegd, welke een stuk verbetering geeft maar ook aan de Enserweg wordt gewerkt!

Grond voor woningbouw en industrie

Ens heeft momenteel voldoende industrieterrein te koop. Deze is gelegen aan de vernieuwde N50 en mag gezien worden als een A locatie. De gemeente heeft bij de werving van nieuwe bedrijven Ens als prioriteit en dat moet zo blijven. Ens heeft behoefte aan bedrijven die veel werkgelegenheid met zich meebrengen. Met de woningbouw gaat het momenteel wat minder. Er is geen bouwgrond meer beschikbaar. Wij pleiten er voor om toch een deel van het oorspronkelijke uitbreidingsplan bouwrijp te maken zodat wij in de toekomst door kunnen groeien. Deze groei is nodig om de voorzieningen op peil te houden.

Vrijgekomen boerenerven

De neiging, al het oude te bewaren en niets nieuws te ondernemen, lijkt in de huidige samenleving een doel op zich te worden. Op vrijgekomen erven moet de eigenaar kunnen doen wat hij wil of dat nu is afbreken en nieuw bouwen of een bedrijf beginnen. Onze mening is dat de huidige regelgeving van onze polder een monument van starheid maakt. Op zich is de polder mooi zoals ze nu is, maar op termijn zal dit beleid verloederend werken. We willen er dan ook voor pleiten om meer bedrijvigheid toe te staan op de vrijgekomen boerenerven en wat op het industrieterrein mag ook op de erven toe te staan. Ook de eis van de gemeente dat er slechts 20% van oppervlakte bebouwd mag worden moet ruimer.

Groei van het dorp

We kunnen ons gelukkig prijzen dat we door de gemeente zijn aangewezen als een van de drie groeidorpen. Wij zijn voor een gelijkmatige groei al is het alleen maar om de huidige voorzieningen in stand te kunnen houden en nog wat uit te breiden. Goede ondernemers en een ruim winkeliers bestand zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid van het dorp. Het is duidelijk dat een te klein dorp in dat opzicht anders het loodje legt. Daarom is het zeer belangrijk dat Ens de komende jaren zo snel mogelijk groeit naar ongeveer 4.000 inwoners. Ook dient er zeer nadrukkelijk rekening gehouden te worden met de vergrijzing. Deze generatie moet goede behuizing kunnen worden aangeboden.

Ens meer in de picture

Sterke punten van Ens:
Ens heeft een bloeiend verenigingsleven met ruim voldoende sportfaciliteiten en beschikbare industriegrond.
Ens heeft een opvallend gezellig centrum.De saamhorigheid is groot, waardoor er door middel van zelfwerkzaamheid veel tot stand kan worden gebracht. De reeds aangehaalde ligging langs de N50 en dichtbij Kampen zijn ook sterke punten. De ondernemersvereniging CVE telt ruim 101 leden die verdeeld zijn over het industrieterrein, winkeliers en buitengebied w.o. tuinders en loonwerkers. Deze vereniging behartigt samen met dorpsbelang de belangen van de ondernemers en inwoners en werkt en denkt mee aan de leefbaarheid van het dorp. Er is een goed contact met de lokale overheid, deze wordt regelmatig door beide vereniging benaderd met verzoeken om aandacht aan bepaalde zaken te schenken. Per slot van rekening kunnen we gezamenlijk meer bereiken dan ieder afzonderlijk.

Tot slot kan opgemerkt worden dat met dit beleidsplan wij als CVE een aanzet willen geven om Ens voor de toekomst leefbaar te houden. Het is uitermate belangrijk om alert te blijven en de vinger aan de pols te blijven houden en constant te werken aan de ontwikkeling van het dorp, waarbij wij ervan overtuigd zijn dat er misschien ook wel andere mogelijkheden zijn om tot dat doel te geraken. Dit beleidsplan heeft als doel om als leidraad te functioneren voor de toekomst, zodat nieuwe bestuurders terug kunnen vallen op hetgeen er wordt voorgesteld of reeds is uitgevoerd.